Thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2014

Danh sách chia xe - TTVH tập 19

1.      
Thầy Đàm Quang
Tôn

Xe 1
2.       
Phaïm Duy
Hoaøng
8VC2
Xe 1
3.       
Traàn Ñaêng
Khoa
8VC2
Xe 1
4.       
Löu Minh
Khueâ
8VC2
Xe 1
5.       
Nguyeãn Ngoïc Thuøy
Linh
8VC2
Xe 1
6.       
Nguyeãn Queá Quyønh
Nhö
8VC2
Xe 1
7.       
Ñaøm Nguyeân
Tieán
8VC2
Xe 1
8.       
Ngoâ Thuøy Baûo
Traân
8VC2
Xe 1
9.       
Aâu Thanh
Truùc
8VC2
Xe 1
10.   
Nguyễn Quỳnh
Như
8VC1
Xe 1
11.   
Nguyễn Trần Khánh
Uyên
8V
Xe 1
12.   
Bùi thị Minh
Vân
8V
Xe 1
13.   
Vũ Việt
Hưng
8V
Xe 1
14.   
Trần Ngọc Quỳnh
Hương
8V
Xe 1
15.   
Võ Trần Phi
Hùng
8V
Xe 1
16.   
Nguyễn Phương
8V
Xe 1
17.   
Lê Quỳnh
Giang
8V
Xe 1
18.   
Nguyễn Hữu
Phúc
8V
Xe 1
19.   
Nguyễn Ngọc
Tiến
8V
Xe 1
20.   
Đinh Thị Linh
Chi
8V
Xe 1
21.   
Nguyễn Hoàng Hải
My
8V
Xe 1
22.   
Tô Ánh
Linh
8V
Xe 1
23.   
Nguyễn Tấn
Thành
8V
Xe 1
24.   
Phạm Nhựt
Hân
8V
Xe 1
25.   
Trần Kim
Tùng
8V
Xe 1
26.   
Nguyễn Thị Kim
Ngân
8V
Xe 1
27.   
Lý Tú
Mai
8V
Xe 1
28.   
Quách Thanh
Thư
8V
Xe 1
29.   
Đinh Trần Phương
Thảo
8V
Xe 1
30.   
Nguyễn Bảo
Ngọc
8V
Xe 1
31.   
Đỗ Nguyễn Minh
Đăng
8V
Xe 1
32.   
Huỳnh Xuân
Long
8V
Xe 1
33.   
Trần Gia
Phú
11
Đội trưởng
34.   
Lưu Kim
Khánh
8VC2
Xe 1
35.   
Nguyễn Thanh
11
Xe 1
36.   
Nguyễn Thị Phương
Tuyền
12 cũ
Phụ trách
37.   
Tạ Bội
Dung
12 cũ
Phụ trách
38.   
Nguyễn Việt Minh
Trí
11
Xe 1
39.   
Đỗ Phạm Nguyệt
Thanh
SV
Phụ trách
40.   
41.   
42.   

43.   
Trần Minh
Khôi
9V2
Xe 2
44.   
Trịnh Kim
Khánh
9V2
Xe 2
45.   
Lê Trần Đại
Nghĩa
9V2
Đội trưởng
46.   
Đào Thị Diễm
My
9V2
Xe 2
47.   
Nguyễn Huy
Anh
9V2
Xe 2
48.   
Lê Nguyễn Thiên
Trân
9V2
Xe 2
49.   
Nguyễn Thị Ngọc
Quỳnh
9V2
Xe 2
50.   
Bùi Hưng
Khang
9V2
Xe 2
51.   
Nguyễn Nhật
My
9
Xe 2
52.   
Huỳnh Thanh Trúc
Vy
9V2
Xe 2
53.   
Huỳnh Lê Mai
Trâm
9V2
Xe 2
54.   
Ñoã Hoàng
Anh
9V1
Xe 2
55.   
Hoà Ngoïc
Chaâu
9V1
Xe 2
56.   
Ñaëng Tuaán
Duõng
9V1
Xe 2
57.   
Phaïm Baêng
Ñaêng
9V1
Xe 2
58.   
Dieäp Theá
Haïo
9V1
Xe 2
59.   
Huyønh Ngoïc Gia
Haân
9V1
Xe 2
60.   
Lyù Duõ Khaùnh
Haân
9V1
Xe 2
61.   
Leâ Quyeàn Gia
Huaán
9V1
Xe 2
62.   
Hoaøng Ngoïc Gia
Khaùnh
9V1
Xe 2
63.   
Lyù Baûo 
Long
9V1
Xe 2
64.   
Giang Ñaïi
Loäc
9V1
Xe 2
65.   
Trònh Phuùc Linh
Nhi
9V1
Xe 2
66.   
Löu Huyønh Thieân
Phuùc
9V1
Xe 2
67.   
Nguyeãn Mai
Thanh
9V1
Xe 2
68.   
Nguyeãn Ngoïc Thuûy
Tieân
9V1
Xe 2
69.   
Nguyeãn Trung
Tín
9V1
Xe 2
70.   
Traàn Leâ Nhaõ
Uyeân
9V1
Xe 2
71.   
Traàn Leâ Phöông
Uyeân
//
Xe 2
72.   
Nguyễn Hồng Minh
Thư
9V1
Xe 2
73.   
Lê Phúc
Thịnh
9V2
Xe 2
74.   
Nguyễn Huỳnh
Giang
9V2
Xe 2
75.   
Nguyễn Trọng
Nghĩa
9V2
Xe 2
76.   
Nguyễn Tiến
Khoa
9V2
Xe 2
77.   
Trần Ngọc Minh
Khôi
9V2
Xe 2
78.   
Mai Phương
Thảo
9V2
Xe 2
79.   
Trương Nguyễn Gia
Khiêm
9V2
Xe 2
80.   
Lê Thanh
Thủy
9V2
Xe 2
81.   
Trần Minh
Ngọc
9V2
Xe 2
82.   
Tiêu Chấn
Nam
9V2
Xe 2
83.   
Anh Lê Hùng
Thắng

Phụ trách
84.   

85.   
Lê Anh
Vy
9V1
Xe 3
86.   
Nguyễn Trần Tiểu
My
9V1
Xe 3
87.   
Nguyễn Thị Phương
Thảo
9V1
Đội trưởng
88.   
Huỳnh Nhựt
TânB
9V1
Xe 3
89.   
Vũ Minh
Quân
9V1
Xe 3
90.   
Lê Ngọc
Hân
9V1
Xe 3
91.   
Trần Trường Bảo
Long
9V1
Xe 3
92.   
Trần Lê Bảo
Ngọc
9V1
Xe 3
93.   
Lương Đình
Long
9V1
Xe 3
94.   
Nguyễn Đặng Mai
Hân
9V1
Xe 3
95.   
Khương Bội
Hân
9V1
Xe 3
96.   
Nguyễn Thị Thanh
Phước
9V1
Xe 3
97.   
Nguyễn Hoàng
Phúc
9V1
Xe 3
98.   
Võ Ngô Ngọc
Duy
9V1
Xe 3
99.   
Trương Thị Thanh
Quỳnh
9V1
Xe 3
100.   
Trần Nguyễn Dạ
Thảo
9V1
Xe 3
101.   
Huỳnh Lê Quý
Khoa
9V1
Xe 3
102.   
Nguyễn Trí
Hoàng
9V1
Xe 3
103.   
Nguyễn Quốc Long
Bảo
9V1
Xe 3
104.   
Hồ Thị Trúc
Phương
9V1
Xe 3
105.   
Nguyễn Hà Gia
Bảo
9V1
Xe 3
106.   
Phaïm Thò Lan
Anh
9VC1
Xe 3
107.   
Trònh Hoaøng Baûo
Chaâu
9VC1
Xe 3
108.   
Tröông Nguyeãn Vuõ
Hoaøi
9VC1
Xe 3
109.   
Döông Baûo
Ngaân
9VC1
Xe 3
110.   
Tröông Quyønh
Nhö
9VC1
Xe 3
111.   
Ngoâ Minh
Quang
9VC1
Xe 3
112.   
Taï Phöông
Thaûo
9VC1
Xe 3
113.   
Leâ Hoaøng Anh
Thö
9VC1
Xe 3
114.   
Ñoã Bích
Traâm
9VC1
Xe 3
115.   
Phan Thò Myõ
Yeán
9VC1
Xe 3
116.   
Trần Hoàng
Long
9V1
Xe 3
117.   
Phạm Trúc
Mai
9V1
Xe 3
118.   
Phan Võ Thiên
Tân
9V1
Xe 3
119.   
Koan Tú
Vi
9V1
Xe 3
120.   
Đinh Thị Thanh
Phương
9V1
Xe 3
121.   
Nguyễn Cao Anh
Tuấn
9V1
Xe 3
122.   
Phan Châu
Tín
9V1
Xe 3
123.   
Mã Phúc
Điền
9V1
Xe 3
124.   
Nguyễn Võ Tường
Vi
SV
Phụ trách
125.   
Ngô Thanh
Danh
SV
Phụ trách
126.   
127.   
128.        
Thầy Nguyễn Long
Giang


129.   
Nguyễn Khánh
Linh
9V3
Xe 4
130.   
Lê Trần Khánh
Linh
9V3
Xe 4
131.   
Lý Gia
Hân
9V3
Xe 4
132.   
Huỳnh Minh
Thuận
9V3
Xe 4
133.   
Võ Minh
Huy
9V3
Xe 4
134.   
Nguyễn Thái Ngọc
Quỳnh
9V3
Xe 4
135.   
Nguyễn Ngọc
Huy
9V3
Xe 4
136.   
Đặng Huỳnh
Nga
9V3
Xe 4
137.   
Lê Nguyễn Vy
Khanh
9V3
Xe 4
138.   
Hồ Hạnh
Băng
9V3
Xe 4
139.   
Vương Tuấn
Quân
9V3
Xe 4
140.   
Lê Ngọc Phương
Linh
9V3
Xe 4
141.   
Nguyễn Thị Quỳnh
Hương
9V3
Xe 4
142.   
Phan Thị Tuyết
Nhi
9V3
Xe 4
143.   
Nguyễn Cao Ngọc
Châu
9V3
Xe 4
144.   
Võ Trần Phương
Vy
9V3
Xe 4
145.   
Đỗ Thùy
Vân
9V3
Xe 4
146.   
Nguyễn Đàm Bảo
Vy
9V3
Xe 4
147.   
Trịnh Thị Quỳnh
Anh
9V3
Xe 4
148.   
Huỳnh Phúc Bảo
Anh
9V3
Xe 4
149.   
Vũ Khánh
Linh
9V3
Xe 4
150.   
Nguyễn Ngọc Trâm
Anh
9V3
Xe 4
151.   
Nguyễn Duy
Thắng
9V3
Xe 4
152.   
Nguyễn Hà Gia
Bảo
9V3
Xe 4
153.   
Châu Ngọc
Anh
9V3
Xe 4
154.   
Tạ Uyển
Linh
9V3
Xe 4
155.   
Nguyễn Lê Minh
Trọng
9V3
Xe 4
156.   
Nguyễn Minh
Hiền
9V3
Xe 4
157.   
Lê Đỗ Trường
Thi
9V3
Xe 4
158.   
Hồ Ngọc Mỹ
Duyên
9V3
Xe 4
159.   
Nguyễn Phước Anh
Thư
9V3
Đội trưởng
160.   
Đinh Nguyễn Anh
9V3
Xe 4
161.   
Nguyễn Hoàng
Sơn
9V3
Xe 4
162.   
Nguyễn La Thu
Xuân
9V3
Xe 4
163.   
Nguyễn Minh
Anh
9V3
Xe 4
164.   
Nguyễn Các Ngọc
Khuê
9V3
Xe 4
165.   
Đỗ Thiên
Ân
    9V3
Xe 4
166.   
Lê Phước Vĩnh
Liêm
    9V3
Xe 4
167.   
Võ Tuấn
Lộc
9V3
Xe 4
168.   
Phạm Ngọc Phương
Anh
9VC1
Xe 4
169.   
Lê Thị Thu
Thảo
GV
Xe 4